Adatkezelési tájékoztató munkavállalóinknak

Az Egyetértés Coop Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő) a munkáltatói

tevékenysége során az érintettek (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket jogaik gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

1. FOGALMAK

a) „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

b) „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

c) „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,

lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

d) „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

e) „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

f) „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

g) „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy

bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

h) „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

i) „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

2. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Adatkezelő a jogalapokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI

PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározottak szerinti jogos érdekben állapítja meg.

3. KEZELT ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDEJE

Kezelt adatok

Adatkezelés köre

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja 

név, Születési dátum; Születési hely; cím, anyja neve; adóazonosító jel, tajszám, szig. Szám

gyűjtés, tárolás, az arra jogosult szervezetnek kérésre való továbbítás

jogszabályi előírás szerint

szerződéskötés

jogszabályi előírás

alkalmazás kezdete és vége, munkaidő hossza; munkabér, munkavégzés feltételei

gyűjtés, tárolás, az arra jogosult szervezetnek kérésre való továbbítás

jogszabályi előírás szerint

szerződéskötés

jogszabályi előírás

levelezési cím;

telefonszám

gyűjtés, tárolás, az arra jogosult szervezetnek kérésre való továbbítás

munkaviszony megszűnéséig

kapcsolattartás

jogos érdek

iskolai végzettség;

Intézmény neve;

okirat száma;

szakképzettség;

gyűjtés, tárolás, az arra jogosult szervezetnek kérésre való továbbítás

munkaviszony megszűnéséig

munkakör betöltésére való alkalmasság vizsgálata

jogos érdek

tanulók esetén: hányadik évfolyamos; képzés hossza; képzés rendje; letöltendő szakmai gyakorlat hossza; OM azonosító; OKJ azonosító

gyűjtés, tárolás, az arra jogosult szervezetnek kérésre való továbbítás

munkaviszony megszűnéséig

szerződéskötés, munkakör betöltésére való alkalmasság vizsgálata

jogos érdek

eltartottak és házastárs vagy élettárs neve, adóazonosító jele, változás időpontja,

rokkantsági járadékban részesül-e, fogyatékossági támogatásban részesül-e, fogyatékos állapot kezdő és végső napja vagy véglegessége

gyűjtés, tárolás, az arra jogosult szervezetnek kérésre való továbbítás

jogszabályi előírás szerint

adókedvezmények igénybevétele

jogszabályi előírás, jogos érdek

bankszámlaszám

magánnyugdíjpénztár neve

önkéntes pénztár

egészségpénztár

gyermektartás, tiltások

gyűjtés, tárolás

munkaviszony megszűnéséig

munkabér kifizetése

jogos érdek

szoftverekben végzett tevékenység

gyűjtés, tárolás, szükség esetén továbbítás

szoftverek használatáig

szoftver üzemeltetés, hibák okának feltárása, javítása

jogos érdek

 

4. ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen a [ADATKEZELŐ], illetve az [ADATKEZELŐ] belső munkatársai, jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére a jelen Adatkezelési Tájékoztatóan meghatározottakon túl nem adják át.

Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe

Drén és Valner Szoftver Kft.

adószám: 11141644-2-09

székhely: 4027 Debrecen Egyetem sgt. 11/a 1/5

email: dvs@dvs.hu

Laurel Számítástechnikai Kft.

adószám: 11104926-2-07

székhely: 8000, Székesfehérvár, Gyümölcs u. 4-6

tel.: 06 22 510 350

 

4.1.  ADATTOVÁBBÍTÁS

Az [ADATKEZELŐ] a rögzített adatokat az alábbi esetekben és címzettek részére továbbítja:

Az arra jogosult szervezetek (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, munkaügyi központ, önkéntes pénztár) felé kérésre, vagy jogszabályi előírás szerint. )

Szoftver fejlesztési vagy javítási célból a szoftvereket támogató, itt feltüntetett szolgáltatók felé, az adatvédelmi szabályozásnak megfelelően meghatározott adatfeldolgozási feltételek szerint.

5. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

1) Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Az Érintettnek joga van arra, hogy a [ADATKEZELŐ] által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy a [ADATKEZELŐ] milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Érintett az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban köteles eljuttatni az [ADATKEZELŐ] részére, és az igényelt adatokat írásban (elektronikusan vagy postai úton küldött levélben) adja meg az [ADATKEZELŐ], szóbeli tájékoztatást ezzel összefüggésben nem ad.

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:

- kezelt adatok körének meghatározása,

- adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,

- adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek

továbbításra a későbbiekben,

- adatforrás megjelölése.

[ADATKEZELŐ] a személyes adatok papíralapú vagy elektronikus másolatát első alkalommal ingyenesen biztosítja az érintett részére. Az érintett által kért további másolatokért a [ADATKEZELŐ] az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az [ADATKEZELŐ] az érintett rendelkezésre.

Az érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet, úgy az 5. bekezdésben meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 8) pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

2) Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Az érintett kérelmére [ADATKEZELŐ] indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintett által, írásban megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az érintett által megjelölt tartalommal. Az [ADATKEZELŐ] minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

3) Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén a [ADATKEZELŐ] korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy [ADATKEZELŐ] ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • [ADATKEZELŐ] – nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a [ADATKEZELŐ] jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az [ADATKEZELŐ] az érintettet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

4) Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az érintett kérésére a [ADATKEZELŐ] indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a [ADATKEZELŐ] gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. az érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történőadatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik,
 5. a személyes adatokat a [ADATKEZELŐ] jogellenesen kezeli;
 6. a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az érintettet a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 3. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5) Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy az érintett megszerezhesse, és a továbbiakban felhasználhassa a [ADATKEZELŐ] rendszerében megtalálható általa átadott „saját” adatait, saját céljaira és különböző szolgáltatókon keresztül. Minden esetben az érintett által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika, tranzakciós adatok stb.)

Az érintett a rá vonatkozó, [ADATKEZELŐ] rendszerében megtalálható (pl. hírlevél feliratkozás, kártya összerendezés során) személyes adatokat:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható a [ADATKEZELŐ] rendszerében.

 

Az [ADATKEZELŐ] az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy

postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy az [ADATKEZELŐ] meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult érintett kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy az érintett kérelmében megadja azon adatait, melyet az [ADATKEZELŐ] részére valamely honlapon vagy egyéb módon megadott, annak érdekében, hogy be tudja azonosítani az igénylő érintettet a rendszerében lévő adatok felhasználásával. Az érintett e jog keretében legfeljebb azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet önkéntesen megadott az [ADATKEZELŐ] részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak az [ADATKEZELŐ] rendszereiből való törlésével.

6) Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is; illetve az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezeli az [ADATKEZELŐ].

Az érintett tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva tud.

7) Kérelem teljesítésének határideje

A [ADATKEZELŐ] indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az 5.1)-7) pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével a [ADATKEZELŐ] a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást a [ADATKEZELŐ] elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az érintett másként kéri.

8) JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az érintett jogait emailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon

keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

 

Név: Kalapos Zoltánné

Levelezési: 4087 Hajdúdorog, Nánási út 14.

Telefonszám: 06 52 572 111

E-mail cím: hajdudorog@egyetertescoop.hu

 

Az érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha az [ADATKEZELŐ] bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel), az [ADATKEZELŐ] a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása [ADATKEZELŐ]-t terheli. Ha a [ADATKEZELŐ]-nek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az érintett a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy

- Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

6. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. [ADATKEZELŐ] az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha a [ADATKEZELŐ] úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

7. ADATBIZTONSÁG

 [ADATKEZELŐ] kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

8. Egyéb rendelkezések

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás a www.hajdudorog.egyetertescoop.hu oldalon való közzétételt követően lép hatályba.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018.05.20. napjától érvényes.

Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető: 4087 Hajdúdorog, Nánási út 14.